ໂຄສະນາເບຍເກົາຫລີ

Posted on April 17, 2010, under ບ້ານເມືອງ.

ລະຫວ່າງ ເກົາຫລີເໜືອ

http://www.youtube.com/watch?v=ezfqQtekDeU

ແລະ ເກົາຫລີໃຕ້

ຮືມມມມ O.o…!!?

What ever will be will be – Que Sera Sera

Posted on October 2, 2009, under ໄອເດຍ.

When I was just a little girl
I asked my mother what will I be?
Will I be pretty, will I be rich?
That’s what she said to me:

ຍາມທີ່ຂ້ອຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ
ຂ້ອຍຖາມແມ່ວ່າອະນາຄົດຂ້ອຍຈະເປັນຫຍັງ?
ຂ້ອຍຈະໜ້າຮັກ, ຂ້ອຍຈະລ່ຳລວຍບໍ່?
ລາວຕອບຂ້ອຍວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

When I was just I child in school
I asked me teacher, what should I try?
Should I paint pictures, should I sing songs?
This was her wise reply:

ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າຮຽນ
ຂ້ອຍຖາມຄູວ່າ, ຂ້ອຍຄວນຈະຮຽນຫຍັງ?
ຄວນຮຽນແຕ້ມຮູບບໍ່, ຄວນຮຽນຮ້ອງເພງບໍ່?
ຄູຕອບຂ້ອຍວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart, what lies ahead?
Will we have rainbows, day after day?
That’s what my sweetheart said:

ເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະຫຼົງຮັກຊາຍໜຸ່ມ
ຂ້ອຍຖາມແຟນຂອງຂ້ອຍວ່າ, ອະນາຄົດຈະເປັນເຊັ່ນໃດ?
ຮັກຂອງເຮົາຈະມີແຕ່ຄວາມສົດໃສ, ທຸກວັນເລື້ອຍໄປບໍ່?
ແຟນຂອງຂ້ອຍຕອບຂ້ອຍວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

Now I have children of my own,
They ask their mother, what will I be?
Will I be handsome, will I be rich?
I tell them tenderly:

ຕອນນີ້ຂ້ອຍມີລູກ,
ພວກເຂົາຖາມແມ່ວ່າ, ອະນາຄົດພວກເຂົາຈະເປັນຫຍັງ?
ພວກເຂົາະໜ້າຮັກ, ພວກເຂົາຈະລ່ຳລວຍບໍ່?
ຂ້ອຍຕອບພວກເຂົາວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

CARRÉ DE CHOCOLAT CHOCOLATE BOX: NON-BLINKING WOMAN

Posted on July 21, 2008, under ໄອເດຍ.