What ever will be will be – Que Sera Sera

ຂຽນເມື່ອ October 2, 2009, ໃນຫມວດ ໄອເດຍ.

When I was just a little girl
I asked my mother what will I be?
Will I be pretty, will I be rich?
That’s what she said to me:

ຍາມທີ່ຂ້ອຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ
ຂ້ອຍຖາມແມ່ວ່າອະນາຄົດຂ້ອຍຈະເປັນຫຍັງ?
ຂ້ອຍຈະໜ້າຮັກ, ຂ້ອຍຈະລ່ຳລວຍບໍ່?
ລາວຕອບຂ້ອຍວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

When I was just I child in school
I asked me teacher, what should I try?
Should I paint pictures, should I sing songs?
This was her wise reply:

ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າຮຽນ
ຂ້ອຍຖາມຄູວ່າ, ຂ້ອຍຄວນຈະຮຽນຫຍັງ?
ຄວນຮຽນແຕ້ມຮູບບໍ່, ຄວນຮຽນຮ້ອງເພງບໍ່?
ຄູຕອບຂ້ອຍວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart, what lies ahead?
Will we have rainbows, day after day?
That’s what my sweetheart said:

ເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະຫຼົງຮັກຊາຍໜຸ່ມ
ຂ້ອຍຖາມແຟນຂອງຂ້ອຍວ່າ, ອະນາຄົດຈະເປັນເຊັ່ນໃດ?
ຮັກຂອງເຮົາຈະມີແຕ່ຄວາມສົດໃສ, ທຸກວັນເລື້ອຍໄປບໍ່?
ແຟນຂອງຂ້ອຍຕອບຂ້ອຍວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

Now I have children of my own,
They ask their mother, what will I be?
Will I be handsome, will I be rich?
I tell them tenderly:

ຕອນນີ້ຂ້ອຍມີລູກ,
ພວກເຂົາຖາມແມ່ວ່າ, ອະນາຄົດພວກເຂົາຈະເປັນຫຍັງ?
ພວກເຂົາະໜ້າຮັກ, ພວກເຂົາຈະລ່ຳລວຍບໍ່?
ຂ້ອຍຕອບພວກເຂົາວ່າ:

Que sera, sera. What ever will be will be
the future’s not ours to see.
Que sera, sera. What will be, will be.

ສິ່ງໃດຈະເກີດນັ້ນ ເຮົາບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້
ເຮົາບໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ
ສິ່ງໃດຈະເກີດມັນກໍຕ້ອງເກີດ

Tags: , ,

2 ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ to "What ever will be will be – Que Sera Sera"

gravatar

november59  on October 3, 2009

ເຮົາຫາກໍ່ໄດ້ເຫັນໂຄສະນານີ້ຢູ່ໂທລະທັດມື້ນີ້,
ອາລົມເສົ້າເລີຍ.ກິນໃຈເຫັນເດັກນ້ອຍຮ້ອງເພງ.
ມັກເນື້ອຮ້ອງທຳນອງມັນນຳ.

gravatar

pradt  on October 22, 2009

this ad actually makes me hate this song. lol

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code