Bookmarks on 2009-08-31

Posted on August 31, 2009, under ບຸກມາກ.

ສະສົມໄວ້ຈົນຄ້ານອ່ານ ຊິລຶບຖິ້ມກໍເສຍດາຍ ເກັບໄວ້ໃນນີ້ເພື່ອອາດໄດ້ມາຊອກອ່ານອີກດີກວ່າ..

ReCSS

Posted on August 9, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ໄດ້ຈາກເວັບໃດບໍ່ຈື່ລະ ມັນໃຊ້ໄວ້ເພື່ອ Refresh CSS ໃນໜ້າເວັບ

javascript:void(function(){var%20i,a,s;a=document.getElementsByTagName('link');for(i=0;i=0&&s.href)%20{var%20h=s.href.replace(/(&|%5C?)forceReload=\d+/,'');s.href=h+(h.indexOf('?')>=0?'&':'?')+'forceReload='+(new%20Date().valueOf())}}})();

ໃຊ້ເປັນ bookmarklet ໃນ Firefox

Bookmarks on 2009-01-31

Posted on January 30, 2009, under ບຸກມາກ.

ຄຶດວ່າຊິມີໝ້ອຍດຽວ ກົດໄປກົດມາ ຫລາຍເຕີບ -*-

Bookmarks on 2009-01-21

Posted on January 21, 2009, under ບຸກມາກ.

ມີຫຼາຍອັນຢາກອ່ານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານເທື່ອ ກໍ່ເລີຍ bookmark ໄວ້ອີກຮອບ

Bookmarks on 2009-01-19

Posted on January 19, 2009, under ບຸກມາກ.

ບັກຜີ້ບ້າໃນ IE6

Posted on May 29, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຕ້ອງຂໍຖະແຫລງກ່ອນວ່າ ຄຳວ່າ “ບັກ” ທີ່ຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ນັ້ນ ຫມາຍເຖິງ “Bug” ເດີ້ ເຂົ້າເລື່ອງເລີຍ ກໍ່ຄືໃນ IE6 (ແລະຕ່ຳກວ່າ) ຈະມີບັ໊ກອັນແປກປະຫລາດຢູ່ຫລາຍຢ່າງ ຫນຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນຄື ເນື້ອຫາຈະຫາຍໄປເມື່ອໃຊ້ float: left; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄດ້ໂດຍການກຳຫນົດ position: relative; ເພີ່ມໃສ່ກໍ່ຈະເປັນການແກ້ໄຂສະເພາະຫນ້າໄດ້ແລ້ວ 🙂

ກວ່າຊິແກ້ໄຂໄດ້ ກໍ່ກິນເວລາໄປເກືອບມື້ 🙁 ບໍ່ຫນ້າເລີຍ ລູກຄ້າເຮົາ ໃຊ້ IE6 ~_~)~~

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃນ http://www.positioniseverything.net/explorer/peekaboo.html