Crop circles ເຄື່ອງໝາຍປິດສະໜາ

ຂຽນເມື່ອ December 1, 2013, ໃນຫມວດ ຂອງແປກ.

ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍເຫັນພາບສັນຍາລັກຕ່າງໆ ແປກໆ ທີ່ປາກົດຂຶ້ນຢູ່ຕາມທົ່ງເຂົ້າສາລີຕ່າງໆ ໃນຕ່າງປະເທດ ສົງໄສກັນບໍ່ວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ລອງໄປອ່ານກັນ http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/08/X6873637/X6873637.html

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code