9 days

Posted on January 14, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

Acer 5052

net.png

Notebook ຍີ່ຫໍ້ Acer 5052ANWXMi ເປີດແບບບໍ່ເຄີຍປິດ ໄປນອນກໍ່ເປີດໄວ້ ຕື່ນມາກໍ່ເປີດໄວ້ ຖ້າໄຟບໍ່ດັບຫຼື Battery ຫມົດແມ່ນບໍ່ເຄີຍປິດໄວ້ ໃຊ້ຫນັກຫລາຍເຄື່ອງນີ້ ບໍ່ຮູ້ມັນຈະຍືນຍາວພຽງໃດ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເງິນຈາກ GG ມາຊື້ເຄື່ອງໃຫມ່ກ່ອນເຄື່ອງນີ້ຈະເພ 555

ທີ່ຈິງເປີດຕິດຕໍ່ກັນເກີນ 9 ມື້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າມີບາງຊ່ວງທີ່ Connection ມັນຫລຸດ ເລີຍເລີ່ມນັບໃຫມ່