Chrome Features

Posted on December 14, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ບັກຜີ້ບ້າໃນ IE6

Posted on May 29, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຕ້ອງຂໍຖະແຫລງກ່ອນວ່າ ຄຳວ່າ “ບັກ” ທີ່ຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ນັ້ນ ຫມາຍເຖິງ “Bug” ເດີ້ ເຂົ້າເລື່ອງເລີຍ ກໍ່ຄືໃນ IE6 (ແລະຕ່ຳກວ່າ) ຈະມີບັ໊ກອັນແປກປະຫລາດຢູ່ຫລາຍຢ່າງ ຫນຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນຄື ເນື້ອຫາຈະຫາຍໄປເມື່ອໃຊ້ float: left; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄດ້ໂດຍການກຳຫນົດ position: relative; ເພີ່ມໃສ່ກໍ່ຈະເປັນການແກ້ໄຂສະເພາະຫນ້າໄດ້ແລ້ວ 🙂

ກວ່າຊິແກ້ໄຂໄດ້ ກໍ່ກິນເວລາໄປເກືອບມື້ 🙁 ບໍ່ຫນ້າເລີຍ ລູກຄ້າເຮົາ ໃຊ້ IE6 ~_~)~~

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃນ http://www.positioniseverything.net/explorer/peekaboo.html

Firefox VS. IE

Posted on March 8, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ເວົ້າຮອດເລື່ອງການຄຸມພາສາໃນ Firefox ແລະ IE ເບິ່ງແລ້ວ IE ຊະນະ Firefox ຂາດລອຍ ເພາະວ່າ IE ມີພາສາລາວໃຫ້ເລືອກວ່າຊິໃຊ້ຟອນຕ໌ໃດສຳຫລັບພາສາລາວ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຈະໃຊ້ຟອນຕ໌ນັ້ນສະແດງຜົນໄດ້ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ຄື Firefox ທີ່ບໍ່ມີພາສາລາວໃຫ້ເລືອກ ເລີຍວ່າຕ້ອງໄປເລືອກຟອນຕ໌ໃນ Other language ແທນ ເຮັດໃຫ້ພາສາອື່ນຜິດປົກກະຕິໄປນຳ

Firefox

IE