Google ຮູ້ພາສາລາວ

Posted on October 7, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ເວລາເຮັດ SEO ສຳລັບເວັບພາສາລາວ ມັກຈະຄິດວ່າຕ້ອງຂຽນ keyword ໃຫ້ຄອບຄຸມ ເພາະໃນພາສາລາວມີພະຍັນຊະນະປະສົມເຊັ່ນ ຄຳວ່າ “ໝາ” ສາມາດສະກົດເປັນ “ຫມາ” ໄດ້ນຳ ກໍ່ຄິດລຳບາກໃຈວ່າ ຕ້ອງໃຊ້ທັງສອງຄຳ ເພື່ອໃນກໍລະນີທີ່ມີຄົນຊອກຫາ keyword ນີ້ຜ່ານ search engine ຈະໄດ້ດັກໄວ້ທັງ “ຫມາ” ແລະ “ໝາ”

ບັງເອີນວ່າ ມື້ນີ້ມີໂອກາດ search ຫາກ່ຽວກັບໝາ ກໍ່ເລີຍໃຊ້ kw ວ່າ “ໝາ” ແຕ່ບໍ່ພົບເວັບທີ່ຕ້ອງການ ກໍ່ເລີຍປ່ຽນໄປໃຊ້ຄຳວ່າ “ຫມາ” ປະກົດວ່າ ໃຫ້ຜົນການຊອກຫາດຽວກັນ!

ສັງເກດບ່ອນທີ່ຂີດກ້ອງສີແດງ ຈະເຫັນວ່າ Google ສາມາດຊອກໄດ້ທັງຄຳວ່າ “ຫມາ” ແລະ “ໝາ” ເພາະມັນຮູ້ວ່າ ໝາຍເຖິງສິ່ງດຽວກັນ!