it’s your fault not ours

Posted on August 4, 2009, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ແຂກມາປ່ຽນເງິນ $100 ໄລ່ໃຫ້ 8,499 ໄດ້ຢູ່ 849,900 ເອົາໃຫ້ 849,500 ເຂົາໄປແລ້ວຄົນອື່ນມາແຕກເງິນຕໍ່ອີກສອງສາມຄົນ ຈາກນັ້ນເຂົາກັບມາ ບອກວ່າ ເງິນບໍ່ພໍ ລອງໄລ່ເບິ່ງແລ້ວມີແຕ່ 799,500 ຂາດໄປ 50,000 ກີບ ເຂົາບອກວ່າ ເປັນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ເລີຍບອກໄປວ່າ ມີປ້າຍບອກແລ້ວວ່າໃຫ້ໄລ່ເງິນກ່ອນອອກໄປ

ເຂົາບອກວ່າ ເຂົາຫຼີກໃຫ້ຄົນອື່ນມາປ່ຽນເງິນ ເຂົາລົງໄປໄລ່ຢູ່ໃກ້ ໆ ນີ້ນຶ່ງ ແລ້ວມັນກໍບໍ່ພໍ ກັບມາບອກຢູ່ນີ້ ເລີຍຕອບໄປວ່າ ມັນເປັນສິດຂອງເຈົ້າທີ່ຈະໄລ່ຕໍ່ໜ້າຂ້ອຍຫຼັງຈາກຮັບເງິນ ເມື່ອເຈົ້າສະລະສິດນີ້ໄປແລ້ວ ຈະມາຮຽກຮ້ອງນຳຫຼັງ ຂ້ອຍຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້

ເຂົາຕອບກັບວ່າ it’s your fault not our fault, you’re public service you shouldn’t do this to us

ບລາ ໆ ໆໆ

ແລ້ວກໍບອກ goodnight ສົ່ງເຮົາ -_-‘

ພີ່ນ້ອງເອີ້ຍ ຂ້ອຍຜິດຫວານິ -*-