ຄາຖາທັມບົດ ນິຣຍວັກທີ່ ໒໒

Posted on July 14, 2008, under ທັມມະ.

“ບຸກຄົນຜູ້ກ່າວຄຳບໍ່ຈິງຍ່ອມເຂົ້າເຖິງນະຣົກ

ຫຼືແມ້ແຕ່ຜູ້ໃດເຮັດບາບກັມແລ້ວ ກ່າວວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມເຂົ້າເຖິງນະຣົກເຊັ່ນດຽວກັນ”

ຈາກພຣະທັມບົດ ໃນພຣະສຸຕຕັນຕປິດົກ