ບັນຫາໃນ LaoBB.com

Posted on October 23, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ວ່າໄປແລ້ວເລື່ອງເຮັດເວັບມັນກໍ່ມີແນວເຈັບຫົວໄດ້ທຸກມື້ ດຽວໄດ້ອັນໜຶ່ງດຽວເສຍອັນໜຶ່ງ. ບັນຫາທີ່ໜ້າເຈັບຫົວທີ່ສຸດແມ່ນການວາງພື້ນຖານບໍ່ດີ. ຫາກວ່າຖານມັນບໍ່ດີແລ້ວຍ່ອມຈະຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ບໍ່ດີໄປນຳ ເປັນ logical ງ່າຍ ໆ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສະເໝີ. ການຈະແກ້ໄຂບັນຫາເມື່ອມັນເກີດແລ້ວຍ່ອມເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສ້າງຄວາມເຈັບຫົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

(more…)