ບັນຫາໃນ LaoBlogger.com

ຂຽນເມື່ອ September 26, 2008, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

ມື້ຄືນນີ້ໄປນອນແລ້ວອ້າຍເລັກເພິ່ນທັກມາໃນເອັມຯ ບອກວ່າລາວບລັອກເກີມັນຂຶ້ນ

Apache is functioning normally

ກໍ່ສົງໄສຢູ່ວ່າ ເອ໊ະ ຄືວ່າແປງເທື່ອນັ້ນລະ ຍັງກັບມາເປັນໃໝ່ອີກ ສົງໄສເປັນນຳມີບັນຫາ Datacenter ມື້ກ່ອນແນ່ນອນແບບນີ້ ກໍ່ເລີຍຕ້ອງຫາທາງແກ້ ແກ້ໄປແກ້ມາ ດຽວເຂົ້າ subdomain ໄດ້ແຕ່ domain ບໍ່ໄດ້ ດຽວເຂົ້າ domain ໄດ້ແຕ່ subdomain ບໍ່ໄດ້ອີກ ງົມແກ້ຢູ່ປະມານເກືອບຊົ່ວໂມງກໍ່ແກ້ໄດ້ ເທື່ອນີ້ຈົດ config ໄວ້ດີກວ່າ ກັນບັນຫາໃນອະນາຄົດ 🙂

ໃນ httpd.conf

<VirtualHost 66.79.167.190:80>

ServerName laoblogger.com
ServerAlias *.laoblogger.com www.laoblogger.com
ServerAdmin webmaster@laoblogger.com
DocumentRoot /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html/cgi-bin/

UseCanonicalName OFF

SuexecUserGroup laoblog laoblog
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.error.log

<Directory /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html>
Options +Includes -Indexes
AllowOverride FileInfo Options

php_admin_flag engine ON
<IfModule !mod_php6.c>
php_admin_flag safe_mode OFF
</IfModule>
php_admin_value sendmail_path ‘/usr/sbin/sendmail -t -i -f laoblog@laoblogger.com’

php_admin_value open_basedir /home/laoblog/:/tmp:/usr/local/lib/php/

</Directory>

</VirtualHost>

ສ່ວນໃນ /var/named/laoblogger.com.db ຕ້ອງກຳນົດ Wildcard ໄວ້ເປັນ

*.laoblogger.com. 14400   IN      A       66.79.167.190

Tags: , , ,

ມີຄົນຂຽນຄຳເຫັນ ໑ ຄົນ to "ບັນຫາໃນ LaoBlogger.com"

gravatar

au8ust  on October 21, 2008

ແກ້ໃໝ່ ແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະເປັນແບບເຕັມແມ່ນແບບລຸ່ມນີ້

# Auto generated apache config file by DirectAdmin version 1.32.2
# Modifying this file is not recommended as any changes you make will be
# overwritten when the user makes any changes to his/her website

# Frontpage requires these parameters in every httpd.conf file or else
# it won’t work.
ServerRoot /etc/httpd

ServerName laoblogger.com
ServerAlias *.laoblogger.com http://www.laoblogger.com
ServerAdmin webmaster@laoblogger.com
DocumentRoot /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html/cgi-bin/

UseCanonicalName OFF

SuexecUserGroup laoblog laoblog
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.error.log


Options +Includes -Indexes
AllowOverride FileInfo Options

php_admin_flag engine ON

php_admin_flag safe_mode OFF

php_admin_value sendmail_path ‘/usr/sbin/sendmail -t -i -f laoblog@laoblogger.com

php_admin_value open_basedir /home/laoblog/:/tmp:/usr/local/lib/php/

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key

ServerName http://www.laoblogger.com
ServerAlias http://www.laoblogger.com laoblogger.com
ServerAdmin webmaster@laoblogger.com
DocumentRoot /home/laoblog/domains/laoblogger.com/private_html
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html/cgi-bin/

UseCanonicalName OFF

SuexecUserGroup laoblog laoblog
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.error.log


Options +Includes -Indexes

php_admin_flag engine ON

php_admin_flag safe_mode OFF

php_admin_value sendmail_path ‘/usr/sbin/sendmail -t -i -f laoblog@laoblogger.com

php_admin_value open_basedir /home/laoblog/:/tmp:/usr/local/lib/php/

ServerName http://www.forums.laoblogger.com
ServerAlias http://www.forums.laoblogger.com forums.laoblogger.com
ServerAdmin webmaster@laoblogger.com
DocumentRoot /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html/forums
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html/forums/cgi-bin/

UseCanonicalName OFF

SuexecUserGroup laoblog laoblog
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.forums.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.forums.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.forums.error.log

Options +Includes -Indexes

php_admin_flag engine ON

php_admin_flag safe_mode OFF

php_admin_value sendmail_path ‘/usr/sbin/sendmail -t -i -f laoblog@laoblogger.com

php_admin_value open_basedir /home/laoblog/:/tmp:/usr/local/lib/php/

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key

ServerName http://www.forums.laoblogger.com
ServerAlias http://www.forums.laoblogger.com forums.laoblogger.com
ServerAdmin webmaster@laoblogger.com
DocumentRoot /home/laoblog/domains/laoblogger.com/private_html/forums
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/laoblog/domains/laoblogger.com/public_html/forums/cgi-bin/

UseCanonicalName OFF

SuexecUserGroup laoblog laoblog
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.forums.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.forums.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/laoblogger.com.forums.error.log


Options +Includes -Indexes

php_admin_flag engine ON

php_admin_flag safe_mode OFF

php_admin_value sendmail_path ‘/usr/sbin/sendmail -t -i -f laoblog@laoblogger.com

php_admin_value open_basedir /home/laoblog/:/tmp:/usr/local/lib/php/

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code