ເພາະນີ້ຄືຊີວິດ…

ຂຽນເມື່ອ February 28, 2008, ໃນຫມວດ ຊີວິດ.

“Experience is a harsh teacher. First comes the test. Second comes the lesson.”

“ປະສົບການຄືຄູທີ່ໃຈຮ້າຍ ການສອບມາກ່ອນ ບົດຮຽນຈະຕາມມາພາຍຫລັງ”

– ປະໂຫຍກຕອນຫນຶ່ງໃນຫລັງເລື່ອງ SAW IV

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code