Archive for 'Mac'

ວິທີລຶບ blank line ໃນ TextWrangler

Posted on January 13, 2014, under Mac.

Screen Shot 2014-01-13 at 11.33.19 AM

ທຳມະດາໃນ PC ຈະໃຊ້ Notepad++ ມັນຈະມີເມນູ TextFX ໃຫ້ຄລິກລຶບແຖວທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໄດ້ເລີຍ ແຕ່ໃນ Mac ໃຊ້ TextWrangler ມັນບໍ່ມີເມນູທີ່ວ່າ ແຕ່ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຄຳສັ່ງ Search and Replace ແລ້ວເລືອກ Use Grep ຈາກນັ້ນພິມ ^\r ໃສ່ຊ່ອງ Find ແລ້ວປ່ອຍຊ່ອງ Replace ໃຫ້ຫວ່າງໄວ້ ຈາກນັ້ນກໍກົດ Replace ໂປຣແກຣມກໍຈະລຶບໃຫ້ເລີຍ ງ່າຍດີ.

Mac Software for Advanced OS X Users: 70 Apps

Posted on October 27, 2010, under Mac.

ພໍດີໄປເຫັນ http://mac.appstorm.net/roundups/mac-software-for-advanced-os-x-users-70-apps/ຮວມໂປຣແກຣມຂອງ mac ສຳລັບ advanced users ກໍເລີຍເກັບໄວ້ ເຜື່ອອາດຈະໄດ້ໄປອ່ານອີກ.