TinyMCE ໃນ WordPress ບໍ່ເຮັດວຽກ

Posted on January 15, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ພໍດີໄດ້ມີໂອກາດເບິ່ງບັນຫາ TinyMCE ເຊິ່ງເປັນ WYSIWYG Editor ໃນ WordPress ໃຫ້ກັບທ່ານ TANA ສະມາຊິກເວັບບອດ Zone-IT ໃຊ້ເວລາດົນເຕີບ ທຳອິດຄິດວ່າເປັນຍ້ອນ blank line ກ່ອນຫນ້າ <?php ແຕ່ຊອກແນວໃດກໍ່ບໍ່ເຫັນ ຫາກແຕ່ໃນ view source ມັນເຫັນຊ່ອງຫວ່າງກ່ອນ <?php ກໍ່ເລີຍຄິດວ່າຍ້ອນສາເຫດນີ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນ

ຫລັງຈາກປຸກປ້ຳໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ໄປຮູ້ຈາກກະທູ້ນີ້ວ່າ ເປັນຍ້ອນ GZIP ມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນບາງ Server ເຮັດໃຫ້ມັນໂຫລດ TinyMCE ບໍ່ຜ່ານ ກໍ່ເລີຍວ່າໄປແກ້ຕາມເພິ່ນບອກ ໄປທີ່ /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php ຈາກນັ້ນຊອກຫາ

if ((in_array('gzip', $encodings) || in_array('x-gzip', $encodings) || isset($_SERVER['---------------'])) && function_exists('ob_gzhandler') && !ini_get('zlib.output_compression') && ini_get('output_handler') != 'ob_gzhandler') {
$enc = in_array('x-gzip', $encodings) ? "x-gzip" : "gzip";
$supportsGzip = true;
}

ແກ້ສ່ວນສີແດງເປັນ false ແລ້ວ save and then upload back to the host ກໍ່ເປັນອັນໃຊ້ໄດ້ດັ່ງເດີມ​ 😀