Bookmarks on 2009-01-16

ຂຽນເມື່ອ January 16, 2009, ໃນຫມວດ ບຸກມາກ.

ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາອ່ານກໍ່ເລີຍ bookmark ໄວ້ຢູ່ນີ້ເລີຍດີກວ່າເຫັນດີກວ່າ ຈະໄດ້ເປັນການອັບເດດໄປໃນຕົວ ເພາະປົກກະຕິ bookmark ໃນ Twitter ແລ້ວມັກບໍ່ໄດ້ອ່ານ

ເທື່ອທຳອິດຫຼາຍແດ່ຈັກໜ່ອຍເພາະວ່າດອງ feed ໄວ້ຫຼາຍໂພດ =_=

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code