ຈົດໝາຍຖາມຫາຂ່າວ…ຈາກເວັບຫື່ນ…

Posted on October 13, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຫື່ນ

ບໍ່ຢາກເຂົ້າ ກໍ່ຍັງສົ່ງມາເຊີນໃຫ້ເຂົ້າ ໂອ… ຕາຍຄັກ ໆ ບາດນີ້ 😛

ຊ່ວຍທັນພໍດີ

Posted on June 22, 2008, under ໄອເດຍ.

ທີ່ມາ – aromdee.net