You know you’re Lao when…

Posted on December 10, 2007, under ສັງຄົມ.

ພໍດີໄປເຫັນກຣຸບໃນ Facebook ມາ ເພິ່ນຂຽນຄັກດີ ລອງອ່ານກັນເບິ່ງ

(more…)