ເລື່ອງຄວາຍໆ

ຂຽນເມື່ອ July 30, 2011, ໃນຫມວດ ຊີວິດ.

ໃນທີ່ສຸດມັນກໍຈົບລົງ…

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code