ການ include ແລະ exclude ໃນ php

ຂຽນເມື່ອ July 26, 2008, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.