ປ່ຽນວັນທີ ແລະເວລາໃນ CentOS

ຂຽນເມື່ອ March 26, 2009, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.