DHL

ຂຽນເມື່ອ December 8, 2008, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຫຼັງຈາກທີ່ check ງວດກ່ອນໜ້ານີ້ (ອ່ານຕອນທີ່ແລ້ວ) ກໍ່ເປັນອັນວ່າຕ້ອງໃຫ້ສົ່ງມາແບບ Express delivery ແທນ ເສຍຄ່າທຳນຽມໃນການສົ່ງ $28 ທາງ AdSense ລະບຸວ່າຈະຮອດປະມານວັນທີ່ 5 ຂອງເດືອນຖັດມາ (check issue date ວັນທີ່ 26) ແຕ່ພໍດີວ່າວັນທີ່ 6-7 ແມ່ນວັນເສົາອາທິດ ກໍ່ເລີຍມາຮອດວັນທີ່ 8 ແທນ ຖືວ່າໄວຫຼາຍ

ສົ່ງໂດຍ DHL…

ໃຜທີ່ເຮັດ AdSense ຢູ່ ຢ່າທໍ້ຖອຍເດີ້ ຄ່ອຍເຮັດໄປ ມັນຫາກໄດ້ເອງ…

Tags: , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code