ວິທີເບິ່ງໂຟນເດີແລະໄຟລ໌ທີ່ໃຊ້ເນື້ອທີ່ຫຼາຍສຸດໃນ Linux

ຂຽນເມື່ອ October 23, 2014, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

ພິມໄວ້ກັນລືມ

du -sh ./*

 

ສັ້ນເນາະ -_-

Tags: , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code