ຟົງຫວິ໋ນ ໒

Posted on December 21, 2009, under ຮູບເງົາ.

ບໍ່ຄຶດວ່າຊິມີພາກໃໝ່ ແຕ່ມັນກໍມີແລ້ວ!!!

(more…)

ຈັນເຈົ່າພາດ

Posted on September 1, 2009, under ຮູບເງົາ.

ສັງເກດດາບຈັນເຈົ່າ

via – http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X8270815/X8270815.html