Superheating of water (Mythbusters)

Posted on April 20, 2010, under ວິທະຍາດສາດ.

ຊາຍອາຍຸ 26 ປີຄົນນຶ່ງຕ້ອງການຕົ້ມກາເຟໂດຍໃຊ້ເຕົາ Microwave ລາວໄດ້ໃຊ້ນ້ຳເປົ່າໃສ່ຈອກກາເຟ ແລ້ວເອົາເຂົ້າໄປໃນເຕົາ Microwave ເພື່ອຕົ້ມໃຫ້ນ້ຳເດືອດ (ລາວເຮັດປະຈຳ) ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າຕັ້ງເວລາດົນເທົ່າໃດ ເມື່ອຮອດເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ລາວຟ້າວເປີດເຕົາອອກມາແລ້ວຈັບຈອກກາເຟມານຳ ເຊິ່ງລາວກໍແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງນ້ຳໃນຖ້ວຍບໍ່ເດືອດຂຶ້ນມາເປັນໄອນ້ຳ ລາວຈຶ່ງກົ້ມໜ້າລົງໄປໃກ້ໆ ເພື່ອຈະເບິ່ງນ້ຳໃນຖ້ວຍກາເຟ ທັນໃດນັ້ນເອງ ນ້ຳໃນຖ້ວຍກາເຟກໍເດືອດຂຶ້ນມາໃສ່ໜ້າຂອງລາວ ຈົນລາວຕ້ອງໂຍນຈອກກາເຟນັ້ນຖິ້ມ ແຕ່ບໍ່ທັນແລ້ວ ນ້ຳຮ້ອນໄດ້ລວກໜ້າຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ໜ້າລາວເປັນແຜເປັນເຖິງກັບເສຍໂສມໄປເລີຍ ນອກຈາກນີ້ ຕາຍຊ້າຍກໍຍັງຖືກນ້ຳຮ້ອນລວກຈົນສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນໄປບາງສ່ວນອີກນຳ.

ແພດທີ່ໃຫ້ການຮັກສາໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເລື້ອຍໆ ຖ້າເຮົາໃຊ້ນ້ຳລ້າເຂົ້າໄປຕົ້ມໃນເຕົາ Microwave ແລະແນະນຳວ່າ ໃຫ້ໃຊ້ທ່ອນໄມ້ນ້ອຍໆ ສຳລັບຄົນກາເຟ ຫຼືໃຊ້ຖົງນ້ຳຊາ ແຕ່ຫ້າມໃຊ້ປ່ວງ ຫຼືສ້ອມທີ່ເປັນເຫຼັກ ໃສ່ລົງໄປໃນນ້ຳເພື່ອກະຈາຍພະລັງງານເວລາທີ່ຕົ້ມນ້ຳໃນເຕົາ Microwave.

ບົດຄວາມຈາກ Fwd mail … ເຊິ່ງປົກກະຕິກໍບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຈົນໄດ້ພົບ clip ວິດີໂອດ້ານລຸ່ມ…

ສະຫຍອງ -.-‘