ໂມຂະບຸລຸດ

Posted on June 16, 2008, under ທັມມະ.

ດູກ່ອນໂມຂະບຸລຸດ ທັມອັນເຮົາສະແດງແລ້ວໂດຍອະເນກປຣິຍາຍ ເພື່ອຄາຍຄວາມກຳໜັດ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມີຄວາມກຳໜັດ ເພື່ອຄວາມພາກ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຄວາມປະກອບ ເພື່ອຄວາມບໍ່ຍຶດໝັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມີຄວາມຍຶດໝັ້ນບໍ່ແມ່ນຫຼື? ເມື່ອທັມຊື່ນັ້ນອັນເຮົາສະແດງແລ້ວ ເພື່ອຄາຍຄວາມກຳໜັດ ເຈົ້າຍັງຈະຄິດເພື່ອມີຄວາມກຳໜັດ ເຮົາສະແດງເພື່ອຄວາມພາກ ເຈົ້າຍັງຈະຄິດເພື່ອຄວາມປະກອບ ເຮົາສະແດງເພື່ອຄວາມບໍ່ຖືໝັ້ນ ເຈົ້າຍັງຈະຄິດເພື່ອມີຄວາມຖືໝັ້ນ.

ດູກ່ອນໂມຂະບຸລຸດ ທັມອັນເຮົາສະແດງແລ້ວໂດຍອະເນກປຣິຍາຍ ເພື່ອເປັນທີ່ສຳລອກແຫ່ງຣາຄະ ເພື່ອເປັນທີ່ສ່າງແຫ່ງຄວາມເມົາ ເພື່ອເປັນທີ່ດັບສູນແຫ່ງຄວາມຣະຫາຍ ເພື່ອເປັນທີ່ສຳຣອກແຫ່ງຕັນຫາ ເພື່ອເປັນທີ່ດັບແຫ່ງຕັນຫາ ເພື່ອອກໄປຈາກຕັນຫາຊື່ວ່ານະ ບໍ່ແມ່ນຫຼື?

ສ່ວນຫນຶ່ງຈາກ ພຣະໄຕຣປິດົກ ເຫຼັ້ມທີ່ ໑ ພຣະວິໄນປິດົກ ເຫຼັ້ມທີ່ ໑ ມະຫາວິພັງ ພາກ ໑