Archive for 'ວິທະຍາດສາດ'

the scoop on semen

Posted on January 12, 2014, under ວິທະຍາດສາດ.

X9207040-52

How do we smell

Posted on December 23, 2013, under ວິທະຍາດສາດ.

ຄລິບວິດີໂອສັ້ນໆ ອະທິບາຍວິທີການເຮັດວຽກຂອງດັງ ແລະການຮັບກິ່ນ

(more…)

Superheating of water (Mythbusters)

Posted on April 20, 2010, under ວິທະຍາດສາດ.

ຊາຍອາຍຸ 26 ປີຄົນນຶ່ງຕ້ອງການຕົ້ມກາເຟໂດຍໃຊ້ເຕົາ Microwave ລາວໄດ້ໃຊ້ນ້ຳເປົ່າໃສ່ຈອກກາເຟ ແລ້ວເອົາເຂົ້າໄປໃນເຕົາ Microwave ເພື່ອຕົ້ມໃຫ້ນ້ຳເດືອດ (ລາວເຮັດປະຈຳ) ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າຕັ້ງເວລາດົນເທົ່າໃດ ເມື່ອຮອດເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ລາວຟ້າວເປີດເຕົາອອກມາແລ້ວຈັບຈອກກາເຟມານຳ ເຊິ່ງລາວກໍແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງນ້ຳໃນຖ້ວຍບໍ່ເດືອດຂຶ້ນມາເປັນໄອນ້ຳ ລາວຈຶ່ງກົ້ມໜ້າລົງໄປໃກ້ໆ ເພື່ອຈະເບິ່ງນ້ຳໃນຖ້ວຍກາເຟ ທັນໃດນັ້ນເອງ ນ້ຳໃນຖ້ວຍກາເຟກໍເດືອດຂຶ້ນມາໃສ່ໜ້າຂອງລາວ ຈົນລາວຕ້ອງໂຍນຈອກກາເຟນັ້ນຖິ້ມ ແຕ່ບໍ່ທັນແລ້ວ ນ້ຳຮ້ອນໄດ້ລວກໜ້າຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ໜ້າລາວເປັນແຜເປັນເຖິງກັບເສຍໂສມໄປເລີຍ ນອກຈາກນີ້ ຕາຍຊ້າຍກໍຍັງຖືກນ້ຳຮ້ອນລວກຈົນສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນໄປບາງສ່ວນອີກນຳ.

ແພດທີ່ໃຫ້ການຮັກສາໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເລື້ອຍໆ ຖ້າເຮົາໃຊ້ນ້ຳລ້າເຂົ້າໄປຕົ້ມໃນເຕົາ Microwave ແລະແນະນຳວ່າ ໃຫ້ໃຊ້ທ່ອນໄມ້ນ້ອຍໆ ສຳລັບຄົນກາເຟ ຫຼືໃຊ້ຖົງນ້ຳຊາ ແຕ່ຫ້າມໃຊ້ປ່ວງ ຫຼືສ້ອມທີ່ເປັນເຫຼັກ ໃສ່ລົງໄປໃນນ້ຳເພື່ອກະຈາຍພະລັງງານເວລາທີ່ຕົ້ມນ້ຳໃນເຕົາ Microwave.

ບົດຄວາມຈາກ Fwd mail … ເຊິ່ງປົກກະຕິກໍບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຈົນໄດ້ພົບ clip ວິດີໂອດ້ານລຸ່ມ…

ສະຫຍອງ -.-‘